Akcja promocyjna „Biobaza 1:1”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BIOBAZA 1:1

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji.
 2. Organizatorem promocji, jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp.k., ul. Targowa 9B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311691575, REGON 360762290, tel. 500-164-004 / biobaza.pl (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora.
 4. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.

 

 • 2

ADRESACI PROMOCJI

 1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne mieszkające w Polsce i nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Promocji.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora Promocji, Firmy oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Promocji.

 

 • 3

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 07.2018 do dnia 30.09.2018 r. czasu polskiego.
 2. Wysyłka bonu rabatowego – do 3 dni roboczych.

 

 • 4

MECHANIZM PROMOCJI

 1. Warunkiem udziału w promocji jest zakup naszych kosmetyków „BIOBAZA” w wybranych stacjonarnych punktach sieci Rossmann. Osoby posiadające paragon dokumentujący taki zakup mogą ubiegać się o bon rabatowy o wartości równej wydanej kwocie na kosmetyki „BIOBAZA”, o wartości nie większej niż 200zł brutto.
 2. W przypadku posiadania kilku paragonów dokumentujących zakup naszych kosmetyków „BIOBAZA” w wybranych stacjonarnych punktach sieci Rossmann będzie zliczana ich suma która również nie może przekroczyć łącznie 200zł brutto.
 3. Raz użyty/zgłoszony paragon nie może być użyty/zgłoszony ponownie.
 4. Można uzyskać tylko jeden bon rabatowy na jedną osobę, o wartości nie większej niż 200zł brutto.
 5. Bon rabatowy można wykorzystać do końca roku 2018 na sklepzherbatami.pl , wpisując indywidualny kod bonu w podsumowaniu koszyka. Wartość bonu pomniejszy wartość koszyka na sklepie. Koszt wysyłki nie podlega rabatowaniu i jest on niezmienny.
 6. W przypadku gdy w koszyku klienta znajdzie się suma zamówienia na mniejszą wartość niż wartość bonu rabatowego, niewykorzystana kwota przepada. Kupon można wykorzystać tylko jeden raz.
 7. Wartość bonu rabatowego sumuje się bądź pokrywa z innymi promocjami/bonami rabatowymi tylko wtedy gdy jasno to wynika z opisu innych akcji i promocji.
 8. Liczba bonów jest ograniczona do 100 szt. Liczy się kolejność zgłoszeń paragonów. W sytuacji gdy na ostatni bon towarowy dotrą w tym samym czasie dwa zgłoszenia, zadecyduje wcześniejsza data wystawienia paragonu.

 

 • 5

JAK UZYSKAĆ BON

 1. Bon można uzyskać wysyłając nam wyraźne zdjęcie lub skan paragonu na adres mailowy sklepinternetowy@greenvita.com.pl, z paragonu zostanie odczytana wartość produktów BIOBAZA i w odpowiedzi na ten sam mail zostanie wysłany bon o identycznej wartości wyrażonej w złotówkach polskich, zaokrąglając kwotę na bonie w górę do pełnego złotego.
 2. Lista dostępnych punktów Rossmann w których można nabyć nasze produkty marki BIOBAZA – http://biobaza.pl/gdzie-kupic/?typs=4
 3. W przypadku gdy po weryfikacji okaże się, że Uczestnik Promocji nie spełnił wymogów opisanych w Zasadach Promocji, dany bon zostanie ponownie dostępny dla pozostałych uczestników promocji, którzy spełnili ww. wymogi.
 4. Za bon nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany bonu bądź jego wartości na inną nagrodę.
 • 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnikom promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania Bonów, należy składać mailowo na adres sklepinternetowy@greenvita.com.pl o tytule „Reklamacja – Promocja Biobaza 1:1”. Reklamacje można składać w czasie trwania Promocji, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.
 • 7

INFORMACJE O KONKURSIE

 1. Informacje o Promocji udostępnione są również do wglądu TUTAJ

 

 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych Uczestników jest Tea Brothers Sp. z o. o. Sp.k., ul. Targowa 9B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 5311691575, REGON 360762290, tel. 500-164-004 / basilur.pl, dane będą przetwarzane w celu relacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 2. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i/lub jego warunków. Zmiany działać będą jednak na przyszłość i nie będą naruszać praw nabytych.
 3. Organizator, a także działająca w jego imieniu Firma, zastrzegają sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Promocji celem realizacji procesu oraz podania do publicznej wiadomości informacji przebiegu Promocji. Na powyższe Uczestnik Promocji wyraża zgodę.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy według stosownych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *