Konkurs Biobaza MustHave – Sierpień

REGULAMIN KONKURSU “BIOBAZA – musthave”

(dalej: Regulamin)

 

 • 1

DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć́ w następujący sposób:

1)  Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Biobaza – musthave” na zasadach określonych w Regulaminie;

2)  Organizator – Cruso Public Relations Agata Tanter i Anna Golińczak spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 50/53, 00-789 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156352, posiadająca NIP: 1132406863 i REGON: 01545364900000;

3)  Sponsor – Tea Brothers Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą pod adresem ul. Targowa 9 B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, identyfikująca się̨ numerem NIP 5311691575, REGON 360762290 oraz KRS 0000543003;

4)  Jury – 5 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, posiadający uprawnienia i pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie;

5)  Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram.
 2. Celem Konkursu jest promocja marki BIOBAZA.
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 01.08.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 15.08.2018 r. do godziny 23:59.
 4. Nad prawidłowością̨ przebiegu Konkursu czuwa Jury.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany, ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest w pełni zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za prowadzenie Konkursu.
 6. Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 471). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
 • 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  • 1)  zamieszkanie na terytorium RP;
  • 2)  posiadanie publicznego profilu na portalu Facebook;
  • 3)  zapoznanie się z treścią Regulaminu zamieszczonego na stronie 
cruso.pl/biobazanaturalnydotykslonca.pdf
  • 4)  wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 4, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  • 5)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 10 ust. 1.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione albo powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Organizatorem, Sponsorem albo innym podmiotem biorącym bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również osoby najbliższe w stosunku do ww. osób, którymi są: małżonkowie, konkubenci, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 • 4

ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 2. Umieszczeniu przez Uczestnika na swoim wallu na instagramie zdjęcia w letniej aranżacji oraz oznaczeniu postu hasztagami #biobazakonkurs, #biobazamusthave.
 3. Zostawieniu komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu dowolnie wybrnego influencera ogłaszającego na swoim kanale instagram konkurs „BIOBAZA-musthave” lub na profilu @biobazapolska
 • Zostawieniu follow @biobazapolska (profilu instagram biobazapolska)
 1. Każdy Uczestnik może zamieścić nieograniczoną liczbę zdjęć, ale każde zdjęcie powinno spełniać warunki zadania konkursowego.
 2. Wykonanie zadania konkursowego w sposób określony w ust. 1-2 jest równoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu.
 3. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jego zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Zgłoszenie do Konkursu nie może:

1) być antyreklamą ani naruszać renomy lub dobrego imienia Organizatora lub Sponsora;
2) zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
3) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.

 1. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane uprzedniej obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegającym na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zakres dopuszczalnej edycji zdjęcia obejmuje zastosowanie filtrów, a także tworzenie kolaży z kilku zdjęć. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
 2. Jury ma prawo do dyskwalifikacji zdjęć nieodpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających innych warunków Konkursu.

 

 • 5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ OCHRONA WIZERUNKU

 1. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie przedstawia wyłącznie jego własny wizerunek i wyraża zgodę na jego bezpłatne upublicznienie przez Organizatora. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią w związku z upublicznieniem jej wizerunku w wyniku fałszywego oświadczenia Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia pełnej cywilnoprawnej odpowiedzialność z tego tytułu.
 2.           Zgłaszając zdjęcie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem dodanego zdjęcia (wyłącznym twórcą zdjęcia), posiadającym do niego pełnię praw autorskich, a dodane zdjęcie nie jest obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. W razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jej praw autorskich, Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia pełnej cywilnoprawnej odpowiedzialność wynikającej z wad prawnych zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej.
 3.           Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia (zdjęć) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wszystkich pół eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, a w szczególności następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania, wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe, równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych), w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, wykorzystanie interaktywne, udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych, publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami.
 4.           Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w swoim imieniu zależnych praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia (zdjęć), co obejmuje w szczególności redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie osobom trzecim.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania względem Organizatora swoich autorskich praw osobistych i zezwala mu na wykonywanie tych praw w jego imieniu wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie osobom trzecim.
 • 6

ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 1.           Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe w okresie trwania Konkursu.
 2.           W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 3.           Zwycięzcami Konkursu zostanie wybranych 25 Uczestników, którzy w ocenie Jury wykonali zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny. Zwycięzcy Konkursu nie zostaną wybrani w sposób losowy.
 4.           Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 4 dni po jego zakończeniu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu i @biobazapolska na instagramie.
 5.           Dudziestupięciu Uczestników, których wykonanie zadania konkursowego zostało przez Jury ocenione najwyżej, otrzyma nagrodę w postaci zestawów kosmetyków BIOBAZA.
 6.           Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane.
 • 7

NAGRODY

 1.           Nagrody w Konkursie są ufundowane przez Sponsora. Wartość nagród, o których mowa w § 6 ust. 5 wynosi 150 zł/nagroda.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.
 • 8

ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 1. Nagrody w postaci zestawów kosmetyków BIOBAZA zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 2 tygodni od dnia podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych zwycięzcy (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do fanpage cruso.pl. Sposób odbioru nagrody specjalnej zostanie uzgodniony ze zwycięzcą na drodze mailowej lub telefoncznej po ogłoszeniu wyników konkursu “BIOBAZA naturalnie” w ciągu 1 tygodnia od dnia podania Organizatorowi niezbędnych danych osobowych zwycięzcy (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do fanpage cruso.pl
 2. Niezastosowanie się do zasad odbioru nagrody, w szczególności niepodanie danych umożliwiających dostarczenie nagrody, będzie skutkować utratą prawa do nagrody.
 • 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora z dopiskiem „BIOBAZA-naturalnie”.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia oraz własnoręczny podpis.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Reklamacje niespełniające warunków określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.
 • 10

DANE OSOBOWE

 1. Poniższe postanowienia Regulaminu stanowią realizację obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”).

 

 1. Administratorem danych jest Organizator, z którym można się skontaktować w następujących formach: pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Cruso Public Relations Agata Tanter i Anna Golińczak Sp.J., Aleje Ujazdowskie 37/22, 00-540 Warszawa; e-mailowo pod adresem: cruso@cruso.pl oraz telefonicznie pod numerem 22/6700800.

 

 1. Dane Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych następuje w pierwszej kolejności na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez wzięcie udziału w Konkursie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia o jego wyniku oraz wręczenia nagród, a ponadto z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do  ochrony  żywotnych  interesów  Uczestnika, w szczególności w toku rozpatrywania jego ewentualnej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit d RODO), do wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie podatkowym i księgowym (art. 6 ust. 1 lit c RODO), do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub strony trzeciej, w szczególności z uwagi na potrzebę dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, a także do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym celów archiwizacyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 2. Przetwarzanie danych Uczestników może także następować poprzez przesyłanie przez Organizatora wiadomości marketingowych dotyczących między innymi kolejnych akcji promocyjnych i konkursów (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przy czym przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko, jeśli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 

 1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom jedynie w niezbędnym zakresie tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia o jego wyniku oraz wręczenia nagród, wykonania ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego, dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej oraz w oparciu o zgodę Uczestnika.

 

 1. Odbiorcami danych mogą być w szczególności podmioty zewnętrzne przetwarzające dane na zlecenie Organizatora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, a także pod warunkiem zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej. Należą do nich między innymi dostawcy usług hostingowych i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierscy, dostawcy usług consultingowych, księgowych i prawnych. Do grona odbiorców zaliczają się również upoważnieni członkowie zespołu pracowniczego i współpracownicy Organizatora.

 

 1. Dane Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przetwarzania danych w związku z przeprowadzaniem Konkursu za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, którego serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Facebook posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych.

 

 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.: w zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie zgody Uczestnika związanej z udziałem w Konkursie – do czasu zakończenia Konkursu albo cofnięcia zgody; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z prowadzeniem działalności, w tym w szczególności obowiązków podatkowych – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków; w zakresie przetwarzania niezwiązanego z udziałem w Konkursie, realizowanego na podstawie zgody Uczestnika – do czasu cofnięcia tej zgody; w zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej, a także w celu ochrony  żywotnych  interesów Uczestnika – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych; w celu tzw. rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – przez okres, w którym istnieje obowiązek zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla wykazania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora, przysługują Uczestnikowi następujące uprawnienia: prawo do informacji, jakie dane dotyczące są przetwarzane; prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia; prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo żądania przekazania dostarczonych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Uczestnik uznaje, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Uczestnika danych nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek udziału w Konkursie. Przetwarzane przez Organizatora pochodzą bezpośrednio od Uczestnika i są gromadzone w momencie zgłoszenia przez niego swojego udziału w Konkursie oraz w razie potrzeby uzupełniająco także w dalszym toku jego przeprowadzania.

 

 1. Organizator nie korzysta w żadnym zakresie z automatycznego podejmowania decyzji, a w szczególności z profilowania.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w funkcjonowaniu sieci Internet na urządzeniach używanych przez Uczestnika.
 2.           Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez siebie czasową lub stałą niedostępność portalu Instagram lub  profilu biobazapolska na portalu społecznościowym Instagram.
 3.           Regulamin Konkursu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania.
 4.           Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz wyrażania stosownych zgód, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 5.           Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie po ich opublikowaniu.
 6.           W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *